Algemene verkoopsvoorwaaren

Artikel 1 : BESTELLINGEN

Elke bestelling bindt de klant op onherroepelijke wijze en kan enkel geannuleerd worden mits betaling van een vergoeding van TIEN (10) procent van de prijs, dit onder voorbehoud van schade en intresten die deze vergoeding zouden overschrijden.

De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane bestellingen of verbintenissen zijn pas geldig nadat wij ze schriftelijk bekrachtigd hebben.

Artikel 2 : PRIJS EN LEVERINGSTERMIJN

Onze prijzen zij deze die in voege zijn op het ogenblik van de levering. De prijzen op de tarieflijsten, in de catalogi en de offerten worden louter vermeld ten informatieve titel.

Onze leveringstermijnen zijn niet bindend. Een eventuele vertraging bij de levering geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of een vergoeding te eisen. Maatregelen van hogerhand alsook iedere vorm van overmacht zoals staking, lockout, oorlog, oproer, mobilisatie, epidemieën, ongunstige weersomstandigheden, gebrek aan materieel of transportmiddelen, brand, machinebreuk, enz ... zullen de uitvoeringstermijn van het contract verlengen met een duur gelijk aan deze van de overmacht of de bedoelde maatregelen.

Artikel 3 : KLACHTEN EN WAARBORGEN

Enkel klachten die binnen de 8 dagen na ontvangst der produkten per aangetegend schrijven aan de maatschappelijke zetel van onze vennootschap worden meegedeeld, zullen in overweging genomen worden. De klacht schrost de betalingsverplichting niet.

Er wordt voor onze goederen een waarborg verstrekt betreffende voorbereidingsfouten en gebreken in de geleverde produkten of hun ingrediënten. Nochtans is deze waarborg niet van toepassing wanneer op onze produkten wijzigingen of mengingen werden uitgevoerd door een door ons niet erkende persoon.

De waarborg is uiteraard alleen geldig indien de produkten in normale omstandigheden werden gebruikt; zo geldt ze zeker niet in geval van verkeerd gebruik of misbruik, nalatigheid, gebrek aan onderhoud of verkeerde behandeling. In elk geval is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de loutere vervanging van de gebrekkige produkten of tot de terugname van de niet-conforme ingrediënten.

Artikel 4 : BETALINGEN

Artikel 5 : BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

De Belgische wet is van toepassing vooop alle betwistingen betreffende de toepassing en/of de interpretative van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 6 : TOEPASSINGSGEBIED

Wanneer een klant een bestelling doet, ziet hij af van de toepassing van zijn eigen elgemene voorwaarden.

Van de onderhavige algemene voorwaarden kan enkel afgeweken worden d.m.v. een geschrift, uitgaande van een persoon die bevoegd is om ons te verbinden.